نویسنده = محسن دهقانی تفتی
ریشه‌‌یابی‌ الگوی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 5-23

10.22052/jias.2022.111862

محسن دهقانی تفتی؛ زهرا السادات مدرس‌زاده؛ غلامحسین معماریان