کلیدواژه‌ها = تاریخ‌نگاری معماری
محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 31-48

مجید حیدری دلگرم؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری