دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1401 
توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی

صفحه 205-223

10.22052/jias.2022.245876.0

کاظم مختارنیا؛ محمد حسن طالبیان؛ پرستو عشرتی