دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1400 
ریشه‌‌یابی‌ الگوی معماری مسجد کبود تبریز

صفحه 5-23

10.22052/jias.2022.111862

محسن دهقانی تفتی؛ زهرا السادات مدرس‌زاده؛ غلامحسین معماریان


سیر تحول مسجدجامع فرومد با تأکید بر افزوده‌های دورۀ ایلخانی

صفحه 165-192

کاوه منصوری؛ فرامرز پارسی؛ فرشید رحیمی کلهرودی


فرامطالعۀ مقالات علمی‌پژوهشی داخلی در موضوع منظر فرهنگی

صفحه 231-244

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی‌پور