دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1398 
نویافته های سردر مسجد جامع ارگ بم پس از زلزله سال (علمی پژوهشی)1382

صفحه 25-46

10.22052/1.16.25

عیسی اسفنجاری کناری؛ امیر حسین کریمی؛ نسرین پورعیدی وند