دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، مرداد 1393 
تحلیل فرهنگی خانۀ سلماسی تبریز بر اساس نظریۀ رپوپورت

صفحه 81-99

فرزین فردانش؛ پریسا محمدحسینی؛ علی‌اکبر حیدری