دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1392 
نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها

صفحه 87-108

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوی؛ مرضیه کاظم‌زاده