دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد 1391 
آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز

صفحه 39-58

سیدهادی قدوسی فر؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ هاجر پناهی برجای