کلیدواژه‌ها = میراث‌فرهنگی
تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) در بستر زمان

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 215-236

10.22052/jias.2022.245958.0

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان؛ رسول وطن دوست


توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 205-223

10.22052/jias.2022.245876.0

کاظم مختارنیا؛ محمد حسن طالبیان؛ پرستو عشرتی