کلیدواژه‌ها = تنزیل یا فرود آمدن فرشته در قلب یا عاقلۀ زنده و تحوّل‌پذیرندۀ انسان