کلیدواژه‌ها = معماری اسلامی
معماریِ گم‌شده: خانقاه در خراسان سدۀ پنجم

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 65-85

مهرداد قیومی بیدهندی؛ سینا سلطانی


بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 7-23

مهرداد قیومی بیدهندی؛ محمد مهدی عبدالله زاده