نویسنده = ������������ �����������������
مدرسۀ جعفرآباد بنایی ناشناخته از دورۀ صفوی

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 131-150

عباس‌علی احمدی؛ محسن جاوری