نویسنده = �������������� ������ �������������� ����������