نویسنده = ������������ ������������ ��������������
تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) در بستر زمان

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 215-236

10.22052/jias.2022.245958.0

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان؛ رسول وطن دوست