نویسنده = ������ �������������� ���������� ��������