نویسنده = �������������� ��������
بازشناسی سازمان فضایی و ساختار کالبدی باغ تاریخی چشمه علی دامغان براساس اسناد دوره قاجار

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 81-110

10.22052/jias.2023.246107.1018

کاوه منصوری؛ داوود اسداله وش عالی؛ آیسان چاوش نژاد


سیر تحول مسجدجامع فرومد با تأکید بر افزوده‌های دورۀ ایلخانی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 165-192

کاوه منصوری؛ فرامرز پارسی؛ فرشید رحیمی کلهرودی