نویسنده = ��������������������� ��������
بررسی ساختار معماری و دوره‌بندی تاریخی‌کالبدی مسجدجامع ارومیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 91-113

مظفر عباس‌زاده؛ لیلا دانش