نویسنده = �������������� ������������
شناسایی گونه‌های سقف‌های تیر چوبی تخت در خانه‌های تاریخی شیراز

دوره 9، شماره 18، بهمن 1399، صفحه 71-87

محمدحسن طالبیان؛ افسانه سلطانی