نویسنده = ������������ ����������
شاخص‌های به‌کارگیری ظرفیت میراث‌فرهنگی برای توسعۀ پایدار اقتصاد محلی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1400، صفحه 195-211

10.22052/jias.2022.111876

سارا تیمورتاش؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن طالبیان


واکاوی نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و راه‌های آن از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول

دوره 7، شماره 14، بهمن 1397، صفحه 79-96

10.22052/1.14.79

دنیا معصومی خامنه؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن خادم‌زاده؛ پرستو عشرتی