نویسنده = ������������ ������������ ��������
واکاوی نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و راه‌های آن از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول

دوره 7، شماره 14، بهمن 1397، صفحه 79-96

10.22052/1.14.79

دنیا معصومی خامنه؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن خادم‌زاده؛ پرستو عشرتی