نویسنده = ������ �������������� �������������� ������������
نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونۀ مطالعاتی ایوان ‌موزائیک شهر بیشاپور (علمی پژوهشی)

دوره 8، شماره 15، مرداد 1398، صفحه 143-153

10.22052/1.15.143

علیرضا شاه محمدپور سلمانی؛ حمیدرضا بخشنده فرد؛ اصغر محمدمرادی