نویسنده = �������� ������������������ ������
محراب‌بری در نگاره‌های تیموری (علمی پژوهشی)

دوره 8، شماره 15، مرداد 1398، صفحه 133-142

10.22052/1.15.133

رضا نوری شادمهانی