نویسنده = ���������� �������������� ����������
بازآفرینی ساختار مجموعۀ صاحب‌آباد تبریز بر پایۀ مستندات تاریخی (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 5-33

10.22052/9.17.5

عیسی حجت؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ ثنا یزدانی