نویسنده = ������������ ������������ ��������
بررسی شواهد تأثیر معماری پارسی بر معماری دورۀ مائوریایی هندوستان

دوره 6، شماره 12، بهمن 1396، صفحه 29-40

حسین الماسی ستوده؛ حسن بلخاری قهی