نویسنده = ���������� ��������
بازخوانی «الگوی فضای میانی» در معماری ایران‌زمین

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 22-41

علی‌محمد رنجبر کرمانی؛ امیر ملکی