نویسنده = �������������������� ����������
یک مدل نظری برای مطالعۀ روابط همسایگی در محیط‌های مسکونی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1400، صفحه 239-258

10.22052/jias.2022.245691.0

رضا سرّعلی؛ شهرام پوردیهیمی