نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم‌نویسی‌های امروز

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 123-139

حسین زُمَرشیدی؛ حسن فریدون‌زاده؛ کاظم خراسانی