نویسنده = �������������� ������ ������
نقش سایه در باغ ایرانی، بررسی شرایط آسایش اقلیمی در باغ جهان‌نما و باغ دلگشا

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 35-56

سید حسن تقوائی؛ منصوره طاهباز؛ سمانه متقی پیشه