نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول

دوره 7، شماره 13، مرداد 1397، صفحه 49-70

10.22052/1.13.49

مصطفی مسعودی نژاد؛ منصوره طاهباز؛ سید مجید مفیدی شمیرانی