نویسنده = ����������������������� ������
مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدودۀ شهری پیرامون

دوره 7، شماره 14، بهمن 1397، صفحه 47-77

10.22052/1.14.47

حمیدرضا جیحانی؛ علی عمرانی پور؛ فاطمه رجبی


ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس دانشگاه کاشان

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 183-206

ناهیده رضایی؛ علی عمرانی پور؛ رحمت محمدزاده


رابطۀ بین محیط کالبدی معماری با نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی/ نارسایی‌توجه در کودکان 6-10 سال تهران

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 141-158

شیرین اژده‌فر؛ لیلا اژده‌فر؛ علی عمرانی‌پور