نویسنده = ���������� �������������� ��������
طراحی پیاده‌راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده‌راه تربیت تبریز

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 159-174

حسین کلانتری خلیل‌آباد؛ سعیده سلطان محمدلو؛ نازی سلطان محمدلو