نویسنده = ������������ ���������� ������
گونه‌شناسی مساجد بلوچستان ایران، از دورۀ قاجاریه تا معاصر

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 189-205

رضا پاسیان خمری؛ حسن رجبعلی؛ محمدرضا رونده