نویسنده = ���������� �������������� ��������
ارزیابی و مقایسۀ آسایش حرارتی در محلات مسکونی شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلات علی‌قلی‌آقا و دشتستان) (علمی پژوهشی)

دوره 8، شماره 15، مرداد 1398، صفحه 47-64

10.22052/1.15.47

فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی