نویسنده = ����������������������� ���������������������