نویسنده = ����������������������� ���������� �����������