نویسنده = ����������������������� ������ ����������
گونه شناسی مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی ایران، بررسی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 37-54

محمد مهدی هوشیاری؛ حسین پورنادری؛ سید مرتضی فرشته‌نژاد