نویسنده = ���������������� ������ ��������
روابط متقابل شیوۀ زندگی و سازمان فضایی خانه در شهر رشت (عصر قاجار تا دورۀ معاصر)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 193-213

محمد مرتاض هجری؛ سید عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی


سنجش حس مکان و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر آن در بافت تاریخی تهران (موردپژوهی: محلۀ تاریخی امامزاده یحیی) (علمی پژوهشی)

دوره 8، شماره 15، مرداد 1398، صفحه 173-191

10.22052/1.15.173

آرش محمد مرادی؛ سید عباس یزدانفر؛ محسن فیضی؛ سعید نوروزیان ملکی