نویسنده = ������������ ������ ��������
روابط متقابل شیوۀ زندگی و سازمان فضایی خانه در شهر رشت (عصر قاجار تا دورۀ معاصر)

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 193-213

محمد مرتاض هجری؛ سید عباس یزدانفر؛ سید باقر حسینی