نویسنده = ���������������������� ��������
روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 37-64

محمد دیده‌بان؛ شهرام پوردیهیمی؛ امید ریسمانچیان