نویسنده = عیسی حجت
بازآفرینی ساختار مجموعۀ صاحب‌آباد تبریز بر پایۀ مستندات تاریخی (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 5-33

10.22052/9.17.5

عیسی حجت؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ ثنا یزدانی


تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد

دوره 4، شماره 8، بهمن 1394، صفحه 73-88

احسان طایفه؛ عیسی حجت؛ حمید رضا انصاری


بررسی سازه هدف و کاربست آن در ایجاد انگیزش در نوآموز معماری

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 85-106

محمد نیک‌کار؛ عیسی حجت؛ عباسعلی ایزدی