نویسنده = ������������ ����������
گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول

دوره 6، شماره 12، بهمن 1396، صفحه 97-116

مرتضی فرح بخش؛ پیروز حناچی؛ معصومه غنایی


محلۀ عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 19-34

نعیمه رضائی؛ پیروز حناچی