نویسنده = ������������ ������
اطوار مرکز، تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 115-129

ضحی ندیمی؛ کاظم مندگاری؛ علی محمدی