نویسنده = �������������� �������� ����������
مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 85-96

مرضیه اعتمادی پور؛ آرمین بهرامیان