نویسنده = مهرداد قیومی بیدهندی
معماریِ گم‌شده: خانقاه در خراسان سدۀ پنجم

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 65-85

مهرداد قیومی بیدهندی؛ سینا سلطانی


خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 17-35

حمیدرضا پیشوائی؛ مهرداد قیومی بیدهندی


بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 7-23

مهرداد قیومی بیدهندی؛ محمد مهدی عبدالله زاده