مطالعات معماری ایران- فرایند پذیرش و انتشار مقالات
فرایند پذیرش و انتشار مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲ | 

فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقالات در نشریه مطالعات معماری ایران به صورت زیر است:
1. ثبت و ارسال مقاله توسط نویسنده (نویسنده مسئول)
2. ارزیابی اولیه (چنانچه مقاله مطابق اساسنامه مجله و محورها و زمینه های آن نباشد، در این مرحله به نویسنده مسترد خواهد شد)
3. داوری*
4. ویراستاری و صفحه‌آرایی
5. چاپ و انتشار**
 
چنانچه مقالهای تأیید علمی داوران را کسب نکند، با حفظ احترام تام به نظرات داوران و نیز با احترام به ارزشهای موجود در مقاله، در اولویت چاپ قرار نمیگیرد. در این وضعیت، فرم داوری علمی به صورت محرمانه در دفتر نشریه بایگانی میشود و صرفاً نتیجه نهایی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به اطلاع نویسنده میرسد. با توجه به این که هیئت تحریریه مجله در رد یا قبول مقاله ها آزاد است و در عین حال داوری علمی مقاله ها به عنوان مشاوره علمی سردبیر و هیات محترم تحریریه انجام می شود، در این وضعیت که مقاله‌ای تایید علمی داوری را کسب نکند، صرفا به اعلان نتیجه داوری بسنده می‌شود.
 
*در صورت تایید علمی مقاله، هزینه های نشر شامل ویراستاری فارسی و انگلیسی، نشر الکترونیک و کاغذی و تمامی امور پس از چاپ که جمعاً به مبلغ 6 میلیون ریال برای هر مقاله است، بر عهده دفتر نشریه (دانشگاه کاشان) خواهد بود.


    
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معماری ایران:
http://jias.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.66.20.fa
برگشت به اصل مطلب