مطالعات معماری ایران- فرایند پذیرش و انتشار مقالات
فرایند پذیرش و انتشار مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 

فرایند ارسال تا پذیرش و چاپ مقالات در نشریه مطالعات معماری ایران به صورت زیر است:
۱. ثبت و ارسال مقاله توسط نویسنده (نویسنده مسئول)
۲. ارزیابی اولیه (چنانچه مقاله مطابق اساسنامه مجله و محورها و زمینه های آن نباشد، در این مرحله به نویسنده مسترد خواهد شد)*
۳. داوری**
۴. ویراستاری و صفحه‌آرایی
۵. چاپ و انتشار***

*
این مرحله حداکثر ۱۰ روز به طول می‌انجامد.
**میانگین بازه زمانی فرایند داوری در این نشریه سه ماه و میانگین زمان فرایند داوری تا پذیرش شش ماه می‌باشد.

چنانچه مقالهای تأیید علمی داوران را کسب نکند، با حفظ احترام تام به نظرات داوران و نیز با احترام به ارزشهای موجود در مقاله، در اولویت چاپ قرار نمیگیرد. در این وضعیت، فرم داوری علمی به صورت محرمانه در دفتر نشریه بایگانی میشود و صرفاً نتیجه نهایی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به اطلاع نویسنده میرسد. با توجه به این که هیئت تحریریه مجله در رد یا قبول مقاله ها آزاد است و در عین حال داوری علمی مقاله ها به عنوان مشاوره علمی سردبیر و هیات محترم تحریریه انجام می شود، در این وضعیت که مقاله‌ای تایید علمی داوری را کسب نکند، صرفا به اعلان نتیجه داوری بسنده می‌شود.
*** در صورت تایید علمی مقاله، هزینه های نشر شامل ویراستاری فارسی و انگلیسی، نشر الکترونیک و کاغذی و تمامی امور پس از چاپ که جمعاً به مبلغ ۶ میلیون ریال برای هر مقاله است، بر عهده دفتر نشریه (دانشگاه کاشان) خواهد بود.
 


    
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معماری ایران:
http://jias.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.66.20.fa
برگشت به اصل مطلب