مطالعات معماری ایران- اهداف و زمینه‌ها
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  «مطالعات معماری ایران» دوفصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی دانشگاه کاشان است که در زمینه «پژوهش‌های نظری معماری ایرانی» منتشر می‌شود.

  هدف «مطالعات معماری ایران» حمایت از پژوهش‌های حوزه معماری ایران، شناسایی و نشر اهم نتایج آنها در حوزه‌های زیر است:

 

  ـ معماری تاریخی ایران، دانش و هنرهای وابسته،

  

  ـ معماری اسلامی ایران، دانش و هنرهای وابسته،

  

  ـ‌ مبانی نظری معماری،

  

  ـ معماری بومی ایران،

  

  ـ معماری سده اخیر و معاصر ایران،

  

  ـ آینده پژوهی در معماری ایران.

نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معماری ایران:
http://jias.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب