Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Iranian Architecture Studies

مطالعات معماری ایرانVolume 1, Number 13 (2018-8)


گزارش علمی: خلاصه ای از نظریۀ «راه جاویدان در طراحی و ساخت در هنر و معماری اسلامی»
گزارش علمی: خلاصه ای از نظریۀ «راه جاویدان در طراحی و ساخت در هنر و معماری اسلامی»
| [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Energy Efficiency of Urban Fabrics in the Hot and Dry Climates, Case Study: Isfahan
تحلیل کارایی انرژی در مدل‌های بافت شهری اقلیم گرم و خشک، نمونۀ موردی: شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Humanities in the Education of Bionic Architecture
جایگاه علوم انسانی در آموزش رشتۀ بیونیک معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Energy Consumption in an Underground Building with a Similar On-ground Model in the Climates of Tehran, Yazd, and Tabriz
بررسی میزان مصرف انرژی ساختمان زیرزمینی در مقایسه با مدل مشابه بر روی سطح زمین در اقلیمهای تهران، یزد و تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experience of the Meaning of Place in Urban Spaces: Using Qualitative Content Analysis to Define the Meaning of Bagh-e Ferdows
تجربۀ معنای مکان فضای شهری: کاربرد تحلیل محتوای کیفی در کشف معنای «باغ فردوس»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Thermal Performance of Shavadoons, Case Study: The Souzangar House in Dezful, Iran
بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position of Architecture in the Muslim Classification of Sciences during the First Islamic Centuries: with an Emphasis on Fārābi’s Thought
جایگاه مفهوم معماری در نظام طبقه‌بندی علوم مسلمانان در سده‌های نخست هجری با تکیه بر اندیشه‌های ابونصر فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achaemenid Imperial Architecture: a Symbol of Technology and Wisdom in Antiquity
معماریِ سلطنتیِ هخامنشی: نمادی از فناوری و خِرد انسانی در عهد باستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 12 (2018-2)


گزارش علمی: روز درختکاری، بازگشت درختان مثمر و چشم‌انداز مرمت طرح کاشت در باغ فین
گزارش علمی: روز درختکاری، بازگشت درختان مثمر و چشم‌انداز مرمت طرح کاشت در باغ فین
| [PDF-FA] | [XML] |

Rethinking the Relation of Theory and Practice in the Architectural Profession:a Gadamerian Reading of Aristotelian ‘Phronesis’
بازاندیشی نسبت نظر و عمل در کار معمار، با تکیه بر خوانش گادامر از آراء ارسطو دربارۀ «حکمت عملی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Criteria Affecting the Perception of Construction Cycles in Residential Environments, Case Study: Hemmat-abad and Sadat Neighborhoods in Babolsar
بازشناسی معیارهای مؤثر بر تجربه و ادراک ساکنان از چرخۀ ساخت‌وساز در محیط‌های مسکونی، نمونۀ موردی: محلۀ سادات و همت‌آباد بابلسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Historical Houses in the Old City Fabric of Mashhad, From the Early Qajar to the Late Pahlavi I Era
گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Defining Features of a Good Public Realm
معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of Quality in Islamic Architecture, with Reference to Ibn ‘Arabi’s Mysticism
شأن کیفیت در معماری اسلامی، با استناد به آراء ابن‌عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Bihisht-i Thānī” and “Kūcheh-yi Ārāsteh az Khurramī”,Location and Layout of Avenue(s) in Jafar-ābād and Safavid Qazvin
«بهشت ثانی» و «کوچۀ آراسته از خرمی»، شکل و جایگاه خیابان‌(ها) در جعفرآباد و قزوین صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Architectural Evidences on the Impacts of Persian Architecture on Mauryan Architecture of India
بررسی شواهد تأثیر معماری پارسی بر معماری دورۀ مائوریایی هندوستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

همنشینی آرایه‌های تنگ‌بری و فرم سفالینه‌های دورۀ صفوی، مطالعۀ موردی تنگ‌بری‌های کوشک هشت‌بهشت و کاخ عالی‌قاپو اصفهان
همنشینی آرایه‌های تنگ‌بری و فرم سفالینه‌های دورۀ صفوی، مطالعۀ موردی تنگ‌بری‌های کوشک هشت‌بهشت و کاخ عالی‌قاپو اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 11 (2017-8)


یادداشت فنی: سرمایه‌های اجتماعی در حفاظت شهری شهر تاریخی نراق
یادداشت فنی: سرمایه‌های اجتماعی در حفاظت شهری شهر تاریخی نراق
| [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Mosques in Baluchestan of Iran (from the Qajar period to the Present)
گونه‌شناسی مساجد بلوچستان ایران، از دورۀ قاجاریه تا معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conservation of Architecture and its Relation to the History of Architecture:A Glance on Conservational Experiences in Iran
حفاظت معماری و نسبت آن با تاریخ معماری، با نگاه به تجربۀ حفاظت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Space Design Principles and Optimized Selection of Models in Contemporary Iranian Model-based Architecture, Case study: National Heritage Organization Bldg
تحلیل اصول فضایی و الگوگزینی بهینه در معماری الگوگرای معاصر ایران، بررسی موردی: سازمان میراث‌فرهنگی کشور، حسین امانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Form of Iwān in the Context of Iranian Architecture, From the Beginning to the Early Islamic Centuries
صورت ایوان در معماری ایرانی، از آغاز تا سده‌های نخستین اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical Typology of Historic Mosques in the Cultural Kurdistan Region
گونه‌شناسی تحلیلی مساجد تاریخی حوزۀ فرهنگی کردستان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analogy to Nature in Architectural Creation
آفرینش معماری به‌ روش قیاس با طبیعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rethinking of Ontological and Ethical Aspects of Creativity: the Creative Value of Precedent-Based Architecture
تأملی در مفهوم و ارزش خلاقیت: ارزش خلاقانۀ معماری مبتنی‌بر الگو (مقایسۀ چارچوب ارزشی سنتی، معاصر و اسلامی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Factors Affecting the Perception of Density in Residential Environments, A Case Study of Residential Quarters in Mashhad
عوامل کالبدی مؤثر بر ادراک تراکم در محیط‌های مسکونی، نمونۀ موردی: محلات مسکونی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the “Central Space Model" in the Iranian Cultural Region
بازخوانی «الگوی فضای میانی» در معماری ایران‌زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Function of the Water System of the Ancient Site of Tchogha Zanbil: A Field Survey and Hydrologic-Hydraulic Modeling
مطالعۀ کارکرد سازۀ آبی حصار سوم محوطۀ باستانی چغازنبیل با مطالعۀ میدانی و مدل‌سازی هیدرولیکی‌ـ هیدرولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 10 (2017-2)


یادداشت فنی: خانه (از آغاز پهلوی اول تا دهۀ چهل شمسی)
یادداشت فنی: خانه (از آغاز پهلوی اول تا دهۀ چهل شمسی)
| [PDF-FA] | [XML] |

The Network of Madis and the Urban Development of Isfahan along the Safavid Era
نقش شبکۀ مادی‌ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان تاریخی، از آغاز تا پایان دورۀ صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Quality Evaluation of Open and SemiـOpen Circulation Routes at the University Campuses, Case Study: Campus of the University of Kashan
ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه‌باز پردیس‌های دانشگاهی، مطالعه موردی: پردیس دانشگاه کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“Owned/Permanent Dwellings” or “Temporary/Rental Dwellings” in Knowledge- Based Cities
مسکن مِلکی و دائمی یا مسکن موقّت و استیجاری در شهرهای دانش‌مدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Criteria in the Evaluation of Undergraduate Educational Programs of Architecture in Iran
ارزیابی برنامه‌های آموزش معماری دورۀ کارشناسی در ایران از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Banna’i Kufic Script: from Kufic to Contemporary Logotypes
تأثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم‌نویسی‌های امروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy Efficient Design of Double Skin Façade, Case Study: an Office Building in Tehran
فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه موردی یک ساختمان اداری در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Social and Retail Bazaars: Investigating the Historical Bazaars of Dezful and Shushtar as Retail Bazaars
مطالعۀ تطبیقی بازار تجاری و بازار اجتماعی با نگاهی معطوف به بازارهای تاریخی دزفول و شوشتر به‌عنوان بازار تجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concept of Architecture in the Transitional Era from the Late Sassanid to the Early Islamic Period, An Introduction to the Conceptual History of Iranian Architecture
مفهوم معماری در برهۀ گذار از دورۀ ساسانیان به دوران اسلامی، درآمدی بر تاریخ مفهومی معماری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purposes and Elements of Stylistic Narrative in the Works of Mohammad-Karim Pirnia and Donald Wilber
محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dating the Mihrabs of Masjid-i Kucheh-Mir of Natanz
تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 9 (2016-8)


گزارش علمی: کرسی‌ نظریه‌پردازی، فضای حیات طیّبه؛ شهر آرمانی اسلام
گزارش علمی: کرسی‌ نظریه‌پردازی، فضای حیات طیّبه؛ شهر آرمانی اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Filling the Know-How Gap by Promoting Pedagogical and Professional Skills Connection in Curriculum Planning
بررسی کارآمدی طرح درس «بافت فرسوده و تاریخی» جهت ورود فارغ‌التحصیلان رشتۀ شهرسازی به عرصۀ عمل بهسازی و نوسازی بافت‌‌های فرسوده و تاریخی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Pedestrian Ways on Life in the Historical Urban Contexts، Case Study: Tarbiyat Pedestrian in Tabriz
طراحی پیاده‌راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده‌راه تربیت تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Configuration and the Islamic Philosophy in Isfahan Madrassah-Mosques (Case studies: Aqanur, Sheykh-Lotf Allah and Imam Mosques)
بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان (نمونه‌های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structure, Form and Architecture
سازه، فرم و معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Decorations and Their Ornamental Value in Residential Architecture During Muzaffarid Dynasty in Yazd, Iran
تزیینات معماری مسکونی دورۀ آل‌مظفر در منطقۀ یزد و جایگاه آن‌ها در خانه‌های این دوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indoor Environmental Quality with an Emphasis on Thermal Comfort in Traditional Houses, Case studies: Two Qajar Houses in Shiraz
بررسی کیفیت محیطی فضاهای داخلی با تأکید بر آسایش حرارتی در خانه‌های سنتی نمونه‌های موردی: دو خانۀ قجری در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

‘Sa’adat- ābād’ Garden as Reflected in ‘Golzār-e Sa’adat’ Poetry
باغ سعاد‌ت‌آباد اصفهان در آینۀ مثنوی گلزار سعادت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ‘Khovon’ Decorative Brickwork Technique in Architecture of Dezful
خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Urban Morphology of ‘Hosseinieh’ Monuments
الگوهای کالبدی حسینیه‌ها: ریشه‌ها و تحولات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Morphology of Rural Fabric Between Bagh-i-Kohneh and Fin Gardens
باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 8 (2016-2)


Temperamental Architecture: Creating an Architectural Approach Based on the Tetrad (The Four Elements, Temperaments, or Humors)
معماری طبایع: تبیین رویکردی دربارۀ نسبت انسان و محیط مصنوع بر مبنای چهارگانه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causal Study of Design Studios in the Landscape Architecture Program of Iran: Educational Contents of Landscape Design Studio I
آسیب‌شناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در ایران 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal Optimization of Existing Buildings in the Cold Climates of Iran Using Trombe-Wall Characteristics
بهسازی حرارتی جدار ساختمان‌های موجود در اقلیم سرد در ایران با بهره‌گیری از ویژگی‌های دیوار ترومب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contemplations on Cultural Transactions regarding Ideas and Idioms, Case Study: Space and Place
تأملاتی در تعامل با فرهنگ‌ها در زمینۀ نظریه‌‌ها و اصطلاحات، نمونه: فضا و مکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Definition and Establishment of an Analytical Model for Architectural Form based on Assessment and Rethinking of the Criticism Framework
تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perfection in Creation: Process-based Dynamism and Empiricism in Islamic Art, Architecture and Urban Design
آفرینش کمال‏ محور: «حرکت‏مندی یا پویندگی فرایندمدار» و «تجربه‏مداری در هنر، معماری و شهرسازی اسلامی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relearning the Concept of Mahalleh [Neighborhood] in Iranian Desert Cities, Case Study: Mahallehs in Naeen
بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران نمونه مطالعاتی محله‌های شهر نایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Iranian Influences in Indian Funerary Architecture under the Sultanate of Delhi
بررسی ریشه‌‌های ایرانی معماری آرامگاهی هند در دورۀ سلاطین دهلی، نمونۀ موردی: مقبرۀ صوفی رکنی عالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of the Structural Relationship of the Garden and the City in the Spatial Organization of Shiraz: From the Fourth to the Twelfth Century AH
سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز از سدۀ چهارم تا دوازدهم هجری قمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 7 (2015-8)


گزارش علمی: نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران
گزارش علمی: نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Architecture in relation to Exact Sciences according to Scientific Literatures in Medieval Islam
مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Features Affecting the Quality of Life among Elderly Residents in Nursing Homes, Case Study: Shemiranat Area in Tehran Province
ویژگی‌های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه‌های سالمندان، (نمونه موردی: خانه‌های سالمندان ناحیۀ شمیرانات در استان تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Survey of Historical Studies about Architecture of Pahlavi Era, Case Study: “Architecture of Pahlavi the First” by Mostafa Kiani
نقدی بر پژوهش‌های تفسیری‌تاریخی درخصوص معماری معاصر ایران، نمونۀ موردی: معماری دورۀ پهلوی اول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Image of Shah Mūbad’s Palace and Garden in Vīs u Rāmīn by Fakhr al-dīn Asʿad Gurgāni
تصویر کاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Documenting and Conserving the Vegetation of Historical Gardens, Case Study: Fin Garden
مستندنگاری و حفاظت پوشش گیاهی باغ‌های تاریخی، نمونه موردی: باغ فین کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Shade in Persian Garden, The Study of Thermal Comfort Conditions in Jahannama and Delgosha gardens
نقش سایه در باغ ایرانی، بررسی شرایط آسایش اقلیمی در باغ جهان‌نما و باغ دلگشا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oudlajan Neighborhood, An Urban Heritage between Tradition and Modernity
محلۀ عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meaningful Sequences of Activities in Dwelling, Case Study of Qashqai Tribe
توالی معنادار فعالیت‌ها در مسکن، مطالعۀ موردی ایل قشقایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 6 (2015-2)


گزارش علمی: بررسی چگونگیِ کاربرد اسناد در مطالعات تاریخ معماری ایران
گزارش علمی: بررسی چگونگیِ کاربرد اسناد در مطالعات تاریخ معماری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Physical Environment of Architecture and Attention Deficit Hyperactivity Disorder’s Symptom in Tehran Children (6-10 years)
رابطۀ بین محیط کالبدی معماری با نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی/ نارسایی‌توجه در کودکان 6-10 سال تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liveliness & Development in Islamic Architecture and its Knowledgable Effects
زندگی و پویندگی در آثار دانش‌مدار معماری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Urban Design Pattern of Bishapour
الگوی طراحی شهری بیشاپور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Restore the Spatial Structure and the Layout of Dagh Baghi in Khoy
بازیابی طرح و ساختار فضایی داغ باغیِ خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Lost Architecture: Khaniqah in Fifth/Eleventh Century Khurasan
معماریِ گم‌شده: خانقاه در خراسان سدۀ پنجم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Effect of Building Orientations on Reducing Dust in Building Groups, Case Study among Buildings in Dezful Urban Areas
بررسی تأثیر جهت ساختمان بر کاهش آلودگی ناشی از ریزگردها در مجموعه‌های ساختمانی، مورد مطالعاتی: بناهای شهر دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding Territories, Case study Talarpish in Masouleh
قلمروهای تفاهمی، بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Architectural Morphology in Kabood Mosque of Tabriz (Iran)
ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 5 (2014-8)


گزارش علمی: نقش دانشکده‌های معماری در نقشۀ راه تحقق معماری شایستۀ ایران اسلامی (نمونۀ موردی: تلاش‌های دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان)
گزارش علمی: نقش دانشکده‌های معماری در نقشۀ راه تحقق معماری شایستۀ ایران اسلامی (نمونۀ موردی: تلاش‌های دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان)
| [PDF-FA] | [XML] |

Jafarabad School, an Unknown Monument of the Safavid Era
مدرسۀ جعفرآباد بنایی ناشناخته از دورۀ صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modes of Center, Analysis of a Semantic Hierarchy of Center
اطوار مرکز، تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Introduction to Articulation in Architecture, in Accordance with Heidegger's Method of Etymology
درآمدی بر مفهوم «مفصل» در معماری براساس روش هایدگریِ ریشه‌شناسی واژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salmasi House in Tabriz: A Cultural Analysis On the Base of Amos Rapoport's Viewpoints
تحلیل فرهنگی خانۀ سلماسی تبریز بر اساس نظریۀ رپوپورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Iranian Gardens in Sassanid and Islamic Era Based on Described Heavens
بررسی تطبیقی باغ‌سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصیف‌های بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Three Important Seljuk Minarets, Chehel Dokhtaran, Tarikhaneh and Saveh Jami Mosque
بررسی سه منارۀ مهم دورۀ سلجوقی؛ چهل‌دختران اصفهان، تاریخانۀ دامغان و مسجد جامع ساوه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study and Review of the Evolution of Policies and Plans Adopted for Conservation of Cultural Heritage, From 1999 Up To 2012
بررسی و تبیین سیر تحول سیاست‌ها و برنامه‌های حفاظت از میراث فرهنگی، بازۀ زمانی سال 1357تا1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding the Essence of Patkâné Vaulting through Analyzing Primitive Cases in Persian Architecture
فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه‌های نخستین در معماری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2014-2)


Changing View of the Profession of Architecture of Iran towards Technology after the Islamic Revolution (1357-1389): A Survey of Specialist Journals
سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقلاب اسلامی (1389-1357) در خلال مطبوعات تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sanandaj the City of Orsi, A Study of the Formation and Eextension Process of Orsi ـ Making Art Based on the Available Samples
سنندج شهر اُرسی؛ بررسی روند شکل‌گیری و گسترش هنر اُرسی‌سازی براساس نمونه‌های موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natural Day lighting in Traditional Houses in Kashan, Case Study of Ameri House
نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding the Physical Structure of the Castle in Khoranagh Village, the Influence of Behavior Patterns
شناخت ساختار کالبدی قلعه روستای خورانق با رویکرد تأثیرپذیری از الگوهای رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Cognitive Properties and Spatial Configuration of the Built Environment, Experience in Dezful
روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Doubt about a Universal Concept of Rationality in Urban Planning Practices
تردید در وجود تلقی جهان‌شمول از عقلانیت در رویه‌های شهرسازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-Thinking of the Concept of Dwell in Architecture
بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-8)


Residence Perception of Urban High Rise Buildings’ scape, Case Study: Shiraz Chamran Hotel
ادراک شهروندان از منظر ساختمان‌های بلند شهری، نمونه موردی هتل چمران شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation to the Goal Construct and its Application in Generating Motivation in Architecture Novice
بررسی سازه هدف و کاربست آن در ایجاد انگیزش در نوآموز معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative Improvement of Design Based on Optimal Management of Effective Factors
بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approach to Rehabilitation of Qajar Hotel in Qazvin
رویکردی به احیاء مهمان‌خانه قاجاری قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Masjid-Madrasa in the Islamic Architecture of Iran, Investigating the Correlation between Educational and Devotional Spaces
گونه شناسی مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی ایران، بررسی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soil and Wisdom, Reflections on the Status of Architecture in Rumi’s Mathnawi
خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Timeless Architecture, the Unity of Essence of Reason & Diversity of Accidental Features
معماری بی‌زمان، وحدت جوهرۀ عقلی و گوناگونی پویندۀ صورت‏ها در ادوار به‌هم‌پیوستۀ تاریخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2013-2)


Typology of the Islamic Shrines, Based on Sacred Concepts: Tashbih, Tanzyh, Jamal and Jalal
گونه‌شناسی مزارهای اسلامی در ایران، بر اساس مفاهیم قدسی تشبیه، تنزیه، جمال و جلال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Regeneration of Qazvin Historical Texture Based on Urban Tourism
بازآفرینی فرهنگ‌مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گردشگری شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Most Significant Visual Characteristic in Stucco Decorations, Ilkhanid Architecture of Iran
ویژگی‌های بصری شاخص تزئینات گچبری‌ معماری عصر ایلخانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tile-Work’s Evolution Transition in Architectural Works
سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Structures of the Ilkhanate Governed Cities Known as the Greatness Pathways
سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره ایلخانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sense of Presence: the Most Desirable Situation for Man’s Relationship with Existence
حسّ حضور، مطلوب‌ترین برآیند ارتباطات انسان با محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

History of Mentalities in Iranian Architecture: an Introduction
درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-8)


A Survey on Housing Reconstruction after Disasters Based on Dwellers’ Schema: A Case of Barresar after 1990 Roudbar ـ Manjil Earthquake
بررسی بازسازی مسکن پس از سانحه از منظر تصویر ذهنی ساکنان، نمونه موردی بره‌سر پس از زلزله رودبارـ منجیل1369
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Between Ghasre Ghajar and Takht of Shiraz Gardens
مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lessons from climatic architecture of the passages of Kashan, A field study in the traditional part of the city
آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Traditional architecture Education and Place of Subjective Perception in it
آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The state of “Reason” in the meaning of “City Stability”, A different view to the theory of Islamic Architecture & Urbanism
جایگاه عقل در مفهوم پایداری شهر، نگاهی دیگر به مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Architecture, Land, and Man, Rereading and Criticizing Pirnia’s Suggested Principles for Iranian Architecture
بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles